Uddannelse til
Ny Tids Præst og Præstinde

1 – årig uddannelse til
Moderne Præst og Præstinde

 

Bliv udstrømmer af 4 dybdegående kærlighedsgrale:  

Den Feminine Kærlighedsgral
Assisgralen
Den Gyldne Kristusgral
Den Nye Tids Krystalhealingsgral

Lær at Guide gruppemeditationer

(Kanaliserings-, Healings- og jordhealingsmeditation,
inkl. fuld- og nymånemeditation)

Lær at lave Ny Tids Ceremonier

(dåb, bryllup, begravelse, nytår, mv.)

Lær at lave De 13 stråleindvielser

 

Hvorfor denne uddannelse?

Mange mennesker, der har været inkarneret som præster og præstinder i tidligere liv, bliver inspireret og vækket i øjeblikket.

Tiden er kommet til at åbne til den Gamle præst og præstindeidentitet, få den forvandlet således at vi bliver centreret i hjertechakraet, og styret af den guddommelige kærlighed, visdom og vilje i stedet for af solar pleksus og det kraftfulde ego. Således at vi kan bruge den gamle visdom og kærlighedskraft, til at hjælpe Jorden og menneskeheden ind i Den Nye Tids forøgede kærlighedsvibration og dimension. Den gamle præst og præstindeidentitet er blandt andet skabt under mange inkarnationer i Det Gamle Lemurien og Atlantis og senere under inkarnationer i Det Gamle Ægypten, Det Gamle Grækenland, Under minoisk tid på Kreta og i den gamle Keltiske kultur i England.

 

Hvad er en Ny Tids Præst og Præstinde?

En Ny Tids Præst og Præstinde er en Moderne Præst og Præstinde der er åben til en spirituel dimension, og som gerne vil være med til at manifestere denne spirituelle dimension, og være med til at gøre den spirituelle dimension til noget normalt i det almindelige liv herigennem. Det er en person der er uafhængig af en bestemt religion eller politisk overbevisning, som gerne vil være med til at manifestere Den Nye Tids Verdensreligion, som en del af den nye tids samfundsstruktur. Den Nye Tids Verdensreligion skal i den forbindelse forstås som en åben struktur der er under fortsat udvikling og som ikke er baseret på faste regler, ritualer, love eller systemer. Og den skabes og opbygges som en fortsat proces af alle de mennesker i samfundet der føler en impuls til at skabe åbne spirituelle aktiviteter for alle mennesker der har lyst til at deltage.

En Ny Tids Præst og Præstinde kan anses som en Bevidst Lysarbejder, med en særligt dybdegående hjerteåbning og kanal, der kan guide jordhealingstjenester (Ny Tids Gudstjenester), kanaliserings- og healingsmeditationer, fuldmåne- og nymånemeditationer, jævndøgns- og solhvervsmeditationer, og som kan lave Ny Tids Ceremonier i forbindelse med dåb, bryllup, begravelser og nytår. Udover det kan en Ny Tids Præst og Præstinde føre mennesker der ønsker at gå Den Nye Tids Åndelige Udviklingsvej gennem 13 åndelige udviklingsceremonier. På den måde kan en Ny Tids Præst og Præstinde være med til at skabe Den Nye Tids åbne Verdensreligionsstruktur – ud fra et samarbejde med Det Store Hvide Broderskab, Det Åndelige Hierarki og den guddommelige dimension i det hele taget.

 

Den Nye Tids Verdensreligion

Den Nye Tids Verdensreligion består af en åben struktur som er under en fortsat udvikling og som bygger på en forening mellem religioner og kulturer gennem hjertet og i praksis.

Således bygger den på den grundlæggende erkendelse af, at alle religioner i deres essens og oprindelige religiøse impuls stammer fra Fader-Moder Gud gennem Det Åndelige Hierarki. Hver enkelt verdensreligion repræsenterer en bestemt stråle og energifrekvens, som vi alle kan lærer noget af, og som kan fører os nærmere det guddommelige univers, når vi åbner os for denne gennem meditation og anden religiøs praksis.

For at kunne modtage den religiøse impuls, og hermed det budskab som Det Åndelige Hierarki har villet give til menneskeheden gennem den profet der har været opstarter af den pågældende religion, er det nødvendigt at opnå en dybdegående erkendelse af at religion og kultur er blevet blandet sammen gennem mange generationer, og at denne proces har ført til en forvrængning af den rene impuls fra Det Åndelige Hierarki. Det er derfor nødvendigt at adskille religionerne fra kulturen, således at religionerne og deres religiøse impuls og budskab fremstår mere klart. Dette kan gøres gennem studier af religionerne, hvor man er åben for at kunne modtage en oplevelse af hvad der er det essentielle budskab og ved at lave en Kanaliseringsmeditation, hvor man åbner sig for de engle og den profet der formidler den pågældende religions oprindelige impuls og budskab.

Den Nye Tids Verdensreligions religiøse praksis bygger på en bevidst brug af de forskellige Verdensreligioners religiøse praksisformer og teknikker som hjælp til at arbejde med en fortsat udrensning, forvandling og bevidstgørelsesproces. Et eksempel på dette kunne være Sufismens hvirveldans, hinduismens og buddhismens mantrasang eller kristendommens bøn. Udover det bygger den endvidere på Den Nye Tids nye form for religiøse praksis, som er jordhealingsmeditationen, hvor det centrale er at den mediterende stiller sig til rådighed som kanal for at videreformidle healing til Jorden og menneskeheden.

Centralt for Den Nye Tids Verdensreligion er endvidere at det er en del af Den Guddommelige Plan at mødes omkring gruppemeditation og anden form for religiøs praksis i forbindelse med fuldmåne, nymåne, jævndøgn og solhverv. Og i forbindelse med Julens, påskens, pinsens og nytårets kærlighedsindstrømning. Udover det vil man kunne lave gruppemøde i forbindelse med f.eks. den muslimske pilgrimsrejse til Mekka, forskellige hinduistiske religiøse fester eller andre religiøse begivenheder. Når som helst at folk samles for at ære det guddommelige, indenfor en hvilken som helst religiøs tradition, foregår der et stort lysarbejde hvor alle lysarbejdere i netværket bliver brugt på de indre planer. Og dette vil alle lysarbejdere kunne gå ind og være en del af på deres egen måde.

Den Nye Tids Verdensreligion består ikke af nogle faste regler, ritualer, love eller systemer, og i den eksisterer der ingen præster eller præstinder der kan påberåbe sig retten til at være repræsentanter for en guddommelig sandhed der er mere rigtig end nogen anden. Alle mennesker har mulighed for at modtage inspiration fra den guddommelige dimension, og for at give ud af deres inspiration på den måde de finder rigtigt. Den Nye Tids Verdensreligion tager endvidere udgangspunkt i et bevidst samarbejde med Fader-Moder Gud, det Åndelige Hierarki og De Opstegne Mestre og Ærkeengle som er tilknyttet Jorden. Og den bygger på at alle mennesker har mulighed for at opnå en bevidst kontakt med deres åndelige vejledere og den åndelige dimension gennem deres egen intuitive kanal, der skabes gennem en dybdegående udrensning og forvandling af hjertet, og gennem skabelsen af en lysende kanal fra hjertet og op til sjælslyset og den guddommelige dimension herigennem.

 

Citat fra Asger Lorentzens bog: Den Nye Verdensimpuls

”Den Nye Verdensreligion er dogmefri, den er mangfoldig, og den opstår ud fra lokale behov og ikke ud fra centrale initiativer. Den er ikke statsanerkendt eller statsstyret. Den er ikke hierarkisk opbygget. Intet menneske og intet skrift har en særlig autoritet. Ingen læresætninger er forpligtende for andre, og ingen præst eller præstinde kan påberåbe sig en særlig guddommelig bevågenhed.

Den Nye Verdensreligion opstår således i det omfang, hvori der er lokalt behov for den, og i det omfang, hvori der er mennesker, som søger at organisere undervisning, gudstjeneste, healinger og inspirationsmøder. Den trækker på mange religiøse kilder, og den indgår i samfundet uden at være styret af dette.

Den Nye Verdensreligion styres indefra af det liv, som den indeholder. Den opstår ved fødslen af menneskehedens indre broder-søsterskab”

 

Kanaliseret inspiration til uddannelsen fra Kristus Maitreya v/Ziadria

”Vi fra Det Åndelige Hierarki hilser jer alle velkomne dybt fra vores hjerter Vi kan med stor glæde invitere jer til at gennemgå Uddannelsen til Ny Tids Præst og Præstinde, som vi har skabt for at inspirere bevidste lysarbejdere til at være med til at manifestere Den Nye Tids Verdensreligions spirituelle dimension på et dybere plan i det almindelige liv på Jorden.

Vi har brug for Bevidste Lysarbejdere som ønsker at tage et dybere medansvar for at den guddommelige kærlighed, visdom og vilje kan blive manifesteret dybere ned i samfundslivet på Jorden. Ved at guide jordhealingstjenester, kanaliserings- og healingsmeditationer og andre healingsceremonier vil du være med til at gøre det muligt for grupper at samles omring den guddommelige kærlighedsindstrømning, og dette forstærker indstrømningen af den guddommelige kærlighed, visdom og vilje.

Ved at guide forskellige healingsceremonier i forbindelse med store begivenheder i livet som det at få et barn, det at blive gift eller det at miste en man har kær, gør du det muligt for os i Det Åndelige hierarki at kunne hjælpe de mennesker der har brug for det, når de oplever nogle store ting i deres liv.

Gennem denne uddannelse vil du blive i stand til at guide meditationer og healingsceremonier, og du vil herigennem gennemgå en dybdegående forvandlingsproces af dit hjerte og af hele dit væsen, således at du bliver i stand til at fungere som Fader-Moder Guds lyssøjle på Jorden der er med til at formidle den guddommelige kærlighedsindstrømning ind i Jorden, så Jorden kan blive løftet ind i en højere dimension”

 

 

Uddannelse til Ny Tids Præst og Præstinde

I vil lære at guide følgende meditationer:
Kanaliseringsmeditation, Jordhealingstjeneste, fuldmånemeditationer og nymånemeditationer.

Og I vil lære at guide følgende Ny Tids Ceremonier:
Jævndøgn- og solhvervsceremonier, Ny Tids Dåbsceremonier, Ny Tids Bryllupsceremonier, Ny Tids Begravelsesceremonier, Ny Tids Juleceremonier, Ny Tids Nytårsceremonier/karmaceremonier og Ny Tids stråle- og indvielsesceremonier.

I vil få udleveret cd’er med musik til at kunne lave disse meditationer og ceremonier

Uddannelsen til Ny Tids Præst og Præstinde er tilrettelagt således at deltagerne modtager undervisning og får mulighed for at træne at guide meditationer og ceremonier i en tryg og tillidsfuld atmosfære, hvor der ikke vurderes i godt eller skidt. Udgangspunktet er, at vi alle er Guds unikke medarbejdere på Jorden, som udtrykker Guds kærlighed, visdom og vilje på vores egen unikke måde. Der vil derfor blive lagt vægt på at den enkelte finder sit eget individuelle udtryk i guidningen af meditationer og ceremonier.

 

 

Kærlighedsgrale og hjerteåbning

Formålet med uddannelsen er desuden, udover det konkrete arbejde med at guide meditation og ceremonier, at gennemgå en forvandlingsproces der gør dig i stand til at fungere som en kanal/formidler/udstrømmer af den guddommelige kærlighed, visdom og vilje på et dybdegående plan. Og her især en udstrømmer af nogle særligt dybdegående kærlighedsstrømme som er forskellige aspekter af den overordnede guddommelige kærlighedsstrøm. Disse dybdegående kærlighedsindstrømninger kaldes for gralsindstrømninger, og lysarbejdere som arbejder i disse kærlighedsindstrømninger er en del af nogle indre kollektive lysarbejdergrale som eksisterer som en del af det samlede netværk af lysarbejdere på Jorden.

Der findes 4 særligt dybdegående kærlighedsgrale:  

Den Feminine Kærlighedsgral
Assisigralen
Den Gyldne Kristusgral
Den Nye Tids Krystalhealingsgral

Du vil blive forbundet med disse fire kærlighedsgrale på de indre planer, og dette vil hjælpe dig til selv at gennemgå en dybere forvandlingsproces hen imod den endelige sammensmeltning med den guddommelige kærlighed, vilje og visdom, hvorigennem du som en Bevidst Lysarbejder vil blive i stand til at lave et mere og mere dybdegående lysarbejde på de indre planer, som hjælper Jorden og menneskeheden ind i en stadigt højere kærlighedsvibration i Den Nye Tid.

Dit hjerte vil blive åbnet på et dybere plan og det vil desuden hjælpe dig til at kunne formidle kærlighed og healing på et dybere plan når du guider meditationer, laver ceremonier og healer jorden og andre mennesker.

 

 

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen består af Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder og Uddannelsen til Ny Tids Præst og Præstinde som hver især er på 12 søndagsworkshops, dvs. uddannelsen består af 24 søndagsworkshops. Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder er en grunduddannelse hvor du lærer om den Nye Tids Åndelige Udviklingsvej og gennemgår en dybdegående hjerteåbningsproces der (gen)skaber lyskanalen til dit sjælslys og den åndelige dimension. Du kan læse mere om denne uddannelse i særskilt brochure.

Hvis du tidligere har taget Uddannelse til Bevidst Lysarbejder kan du nøjes med blot at tage Uddannelsen til Ny Tids Præst og Præstinde.

 

Kursusbevis

Hvis du ønsker at modtage et kursusbevis/diplom der viser at du har taget uddannelsen, skal du gøre følgende:

1) Du skal gennemgå de 12 søndagsworkshops på Uddannelse til Ny Tids Præst og Præstinde, og aflevere nogle spørgsmål der er med til at hjælpe dig til at blive helt afklaret på Hvad en Ny Tids Præst og præstinde er, og hvilket arbejde de skal udføre.

2) Du skal have prøvet at guide en kanaliseringsmeditation, en fuldmånemeditation og en nymånemeditation til en af søndagsworkshoppene. Og have prøvet at guide en jordhealingstjeneste, en jævndøgns- og solhvervs ceremoni og en Ny Tids Dåbsceremoni, en Ny Tids Bryllupsceremoni, en Ny Tids Begravelsesceremoni, en Ny Tids Juleceremoni, en Ny Tids Nytårsceremoni og en Ny Tids stråle- og indvielsesceremoni sammen med nogle du selv vælger, og få dem til at skrive under på at du har lavet ceremonierne med dem.

3) Du skal gennemgå de 12 søndagsworkshops på Uddannelsen til Bevidst Lysarbejder, hvor du lærer dybdegående om de 13 stråleenergier og de Mestre og Ærkeengle og lysvæsener som formidler disse kærlighedsstrømme. Du vil her få udleveret nogle spørgsmål som du skal svare på og aflevere til os. Se nærmere om denne uddannelse i særskilt brochure.

 

Praktiske oplysninger

 

Datoer

Uddannelse til Ny Tids Præst og Præstinde:
Søndag den 19/4, 17/5, 14/6, 5/7, 23/8, 13/9, 18/10, 15/11, 6/12 2015, 17/1, 14/2, 13/3 2016
– kl. 10-19

Uddannelse til Bevidst Lysarbejder:
Søndag den 12/4, 3/5, 7/6, 28/6, 26/7, 6/9, 11/10, 8/11, 29/11 2015 og 10/1, 7/2, 6/3 2016
– kl. 10-18

OBS: Uddannelsen til Ny Tids Præst og Præstinde starter op igen på et endnu ubestemt tidspunkt. Kontakt os hvis uddannelsen har interesse.

Kursuspris

Uddannelse til Bevidst Lysarbejder: 500 kr. pr. måned i 12 måneder
Uddannelse til Ny Tids Præst og Præstinde: 500 kr. pr. måned i 12 måneder

Samlet pris: 1000 kr. pr måned i 12 måneder (+ tilmeldingsgebyr 500 kr.)
Den månedlige betaling af 1000 kr. starter 1. april 2015.

Rabatmulighed: Spar 2500 kr. – Pris: 10.000 kr. 1. april 2015 for hele forløbet

Kursusprisen indbefatter undervisning 24 søndage, kompendier og undervisningsmaterialer der udleveres hver søndag + cd’er med musik til daglige meditationer og musik der kan bruges til at guide meditationer og ceremonier.

Hvis du har taget Uddannelse til Bevidst Lysarbejder kan du nøjes med blot at tage Uddannelsen til Ny Tids Præst og Præstinde.

Tilmelding

Senest søndag den 29/3 2015. Kontakt os for en tilmeldingsblanket eller print den selv herfra.

Diplom

Hvis du ønsker dette kan du modtage et kursusbevis efter de ovennævnte betingelser.

Introduktionsaftener

Tirsdag d. 21/10 2014 + d. 27/1 2015 kl. 19-21

 

Kursusledere:

Michael:
Clairvoyant (klarsyn)

Ziadria:
Ny Tids Hjertehealer, Ny Tids Chakralydhealingsterapeut, Ny Tids Kanaliserings- og regressionsterapeut, Ny Tids Hjertehealingsterapeut, Ny Tids Solhealingsterapeut,
Ny Tids Hjertehealingsmassør og clairvoyant (klarhørelse)

Simon:
Ny Tids Hjertehealer, Ny Tids Chakralydhealingsterapeut,
Ny Tids Kanaliserings- og regressionsterapeut,
Ny Tids Hjertehealingsterapeut og Ny Tids Solhealingsterapeut

 

Sted:

Centret for Bevidst Lysarbejde
Den Indre Sol

Lynggårdsvej 12, kld.

4450 Jyderup